Kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomit 30.10.2009

Kommentteja, kysymyksiä ja keskustelua:

Lukiodiplomin paikka ja merkitys lukio-opetuksessa
Mikko Hartikainen ja Heljä Järnefelt

Lukiodiplomin paikka ja merkitys.pdf

Lukiodiplomin tulevaisuus

Lukiodiplomi taito- ja taideaineiden erityisosaamisen näyttönä nuorten lukiokoulutuksessa edellyttää jatkuvaa sekä yleistä että oppiainekohtaista kehittämistyötä. Lukiodiplomia lukioaikaisen oppimisen, osaamisen ja harrastuneisuuden näyttönä tuleekin kehittää yhteistyössä lukioiden ja eri alojen yliopistojen ja korkeakoulun kanssa.

Kehittämistyössä lukiodiplomia tarkastellaan kokonaisuutena ja siinä tulisikin kiinnittää huomio sekä lukiodiplomin rakenteen ja muodon että sen sisällölliseen kehittämiseen. Pedagogisen kehittämisen tueksi tarvitaan lukiodiplomin tulosten määrällistä ja laadullista arviointia; kuinka lukiodiplomisuoritukset osoittavat opiskelijan lukioaikaista osaamista, mikä on niiden yhteys eri lukiodiplomiaineiden opetussuunnitelmiin ja muuhun alan harrastuneisuuteen. Vuoden 2010 aikana Opetushallitus tulee tekemään seurantakyselyn, jolla kartoitetaan lukiodiplomien suorittamista lukioissa.

Kehittämistyön pitkän tähtäimen tavoitteeksi tulisi asettaa se, että diplomisuoritukset huomioonotettaisiin nykyistä laajemmin eri alojen jatko-opintoihin pyrittäessä. Tavoitteen toteutuminen tukisi diplomiaineiden osalta lukioaikaisten näyttöjen parempaa hyödyntämistä haettaessa lukion jälkeisiin opintoihin yliopistoissa, korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa. Keskusteluja asiasta on käyty muun muassa Opetushallituksen järjestämissä koulutuksissa.

Opetusministeriö asetti elokuussa 2008 työryhmän valmistelemaan toimenpide-ehdotuksia lukiokoulutuksen kehittämiseksi. Tarkoituksena on tarkastella lukiokoulutusta laaja-alaisesti ottaen huomioon lukiokoulutuksen tulevaisuuden tarpeet. Työryhmän tulee pohtia mm. lukiokoulutuksen yleisiä tavoitteita, lukiokoulutuksen vetovoimaa, tarjontaa ja saavutettavuuden turvaamista, kansainvälistymisen vaikutuksia, koulutuksen mitoitusta, rahoitusta, opinto-ohjauksen, erityisopetuksen ja muiden tukitoimien järjestämistarvetta, oppilashuollon järjestämistä sekä ylioppilastutkinnon kehittämistä. Työryhmän tulee saada työnsä päätökseen 30.10.2010. Linkki opetusministeriön tiedotteeseen

Lukiodiplomin nykytilanne

Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista toimintaa ja sen järjestäminen on lukioille vapaaehtoista.  Opetushallitus antaa valtakunnalliset lukiodiplomin suorittamisen ohjeet, ehdot ja arviointikriteerit sekä todistuksen muodon. Lukiodiplomit voivat kuulua lukion opetussuunnitelmassa soveltaviin kursseihin (VNA  955/2002 7 § 2 mom).

Lukiodiplomeja voidaan suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomin suorittamisessa ja arvioinnissa noudatetaan kyseisen lukiodiplomin ohjeita ja arviointikriteereitä.

Alkuperäisen kehittämisidean mukaisesti Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Lukiodiplomisuoritus huomioidaan myös vaihtelevasti eri alojen jatko-opintoihin pyrittäessä esim. valintakokeissa.

Lukiodiplomin merkitys taito- ja taideaineiden arvioinnissa nuorten lukiokoulutuksessa on keskeinen. Lukiodiplomi on monipuolistanut lukiokoulutuksessa saavutettujen valmiuksien arviointia myös niissä oppiaineissa ja aloilla, joita ylioppilaslautakunta ei arvioi. Taito- ja taideaineissa saavutettuja tietojen ja taitojen arvioinnin on kohdistuttava myös oppimisprosessiin. Lukiodiplomin pitkäkestoisuus ja rakenne tarjoaa tähän erinomaisen välineen.

Lukiodiplomiin liittyy lukioaikainen pitkäkestoinen näyttö. Niiden suorittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut pohjakursseina määrätyn määrän oppiaineen lukiokursseja.

Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite. Se täydentää ja parantaa lukion päättävän opiskelijan mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan lukiodiplomiaineissa. Yliopistojen opiskelijavalinnoissa on saanut lisäpisteitä ainakin kuvataiteen, liikunnan ja käsityön lukiodiplomeista.

Lukuvuosina 2000-2001 – 2002-2003 suomenkielisissä lukioissa suoritettiin Opetushallituksen kyselyn mukaan 4 280 lukiodiplomia ja ruotsinkielisissä lukioissa 124. Eniten lukiodiplomeja on suoritettu kuvataiteessa.

Opetushallituksen Lukion opetussuunnitelma-analyysi 2006:ssä kartoitettiin myös lukiodiplomien suorittamisen mahdollisuus lukioiden opetussuunnitelmissa. Tämä analyysi perustui 45 suomenkielisen nuorten lukiokoulutusta antavan lukion opetussuunnitelmiin. (Näyte on runsas 11 % suomenkielisistä nuorten lukiokoulutusta antavista lukioista.) Aineiston 45 lukion opetussuunnitelman yleisen osan mukaan kotitalouden lukiodiplomin suoritusmahdollisuus tarjotaan 10:ssä, kuvataiteen 37:ssä, käsityön 6:ssa, liikunnan 27:ssä, median 12:ssa, musiikin 22:ssa, tanssin 1:ssä ja teatteritaiteen 8 lukiossa.

Useimpia lukiodiplomeja on uudistettu työryhmissä vuosina 2008 ja 2009 (kuvataide, musiikki, media, teatteri, tanssi, kotitalous).  Kehittämistarpeet ovat vaihdelleet riippuen oppiaineesta tai -alasta. Myös lukiodiplomin yleistä suoritusohjetta ja verkkosivujen kuvausta on päivitetty informatiivisemmaksi. Lukiodiplomin oppiaine- tai alakohtainen kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa hyödynnetään seurantatietoa, kentän asiantuntemusta ja alakohtaista tutkimustietoa. Lähivuosina lukiodiplomien sisällöllistä kehittämistä tullaan edelleen jatkamaan.

Usein esitetty kysymys on, mitä hyötyä lukiodiplomin suorittamisesta on jatko-opintojen kannalta. Ainakin liikunnan, käsityön, kuvataiteen ja kotitalouden lukiodiplomeista on saanut lisäpisteitä, mutta käytännöt vaihtelevat ja muuttuvat oppilaitoskohtaisesti. Yliopistot ja korkeakoulut määrittelevät opiskelijavalintansa, valintakokeensa ja niissä huomioitavat todistukset omalla tavallaan.

Lukiodiplomin historia

Ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmä ehdotti mietinnössään vuonna 1993 (Komiteanmietintö 1993:25) lukion opiskelijan arvioinnin kehittämistä niin, että ylioppilas saa opintojensa päättyessä yhtenäisen asiakirjakokonaisuuden, joka mahdollisimman luotettavasti ja monipuolisesti kuvaa hänen yleissivistyksensä ja tiedonhallintansa suuntautumista ja tasoa sekä harrastuneisuutta ja erikoistumista ilmentäviä valmiuksia. Asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus sekä päättötodistusta täydentävät opiskelijan erityiset näytöt.

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomeita ylioppilastutkinnon kehittämistyöryhmän työn pohjalta yhteistyössä lukioiden ja muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opetushallitus käynnisti vuonna 1995 lukion pakollisia kursseja laajemman taito- ja taideaineiden arvioinnin kehittämisen. Kehittämisen tavoitteena oli luoda arviointijärjestelmä, jossa lukion aikana osoitetusta korkeatasoisesta osaamisesta annetaan lukion päättötodistusta täydentävä todistus eli asianomaisen oppiaineen lukiodiplomi.

Opetusministeriön asettama lukiodiplomityöryhmä ehdotti muistiossaan 26.10.1998 (18:1998), että kaikilla kouluilla olisi mahdollisuus järjestää taito- ja taideaineiden suorittaminen lukuvuoden 1999-2000 alusta alkaen. Työryhmä esitti myös, että Opetushallitus vahvistaa suorittamisen ehdot ja arviointikriteerit valtakunnallisesti oppiaineittain. Työryhmä rajasi työnsä niihin oppiaineisiin, joiden taitoja ylioppilaslautakunta ei tutki ja joiden osaamista ei osoiteta pelkästään näyttökokeella, vaan joissa arvioidaan myös prosessia esimerkiksi portfolion avulla tai muulla tavalla.

Tämä blogi on luotu Opetushallituksen “Kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomit” -koulutukseen (30.10.2009) osallistuvien ja muiden teemasta kiinnostuneiden kohtaamispaikaksi.

Tervetuloa!

Kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomit

30.10.2009 Helsinki, Opetushallitus, Hakaniemenranta 6

Tavoite:
– Selkeyttää lukiodiplomien järjestämiseen ja suorittamiseen liittyviä asioita
– Valottaa lukiodiplomin kehittämistyötä osana lukion yleissivistävää tehtävää
– Esitellä kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomien suorittamiseen liittyvät uudistukset ja niiden perusteet
-Kartoittaa kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomin kehittämisen tulevaisuuden haasteita

Sisältö:
– Lukiodiplomin järjestämisen ja suorittamisen periaatteet, yleiset ohjeet, todistuksen muoto
– Lukiodiplomi lukiokoulutuksen kokonaisuudessa
– Kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomien uudistukset ja niiden perusteet
– Yhteistyön mahdolliset muodot muiden lukioiden ja oppilaitosten kanssa
– Kuvataiteen ja käsityön lukiodiplomien kehittämisen haasteet

Kurssin johtajat:
Opetusneuvos Mikko Hartikainen ja erityisasiantuntija Heljä Järnefelt, Opetushallitus

Linkki koulutuksen ohjelmaan
Möller-Virtanen: Lukiodiplomi taiteesta oppimisen mittarina

RSS OPH

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS OPH Edu.fi

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS OPH/Perusopetus

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS OPH/Lukiokoulutus

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

RSS OPH/Ammatillinen koulutus

  • On tapahtunut virhe; syötteen palvelin ei luultavasti vastaa. Yritä myöhemmin uudestaan.

Kalenteri

syyskuu 2021
ma ti ke to pe la su
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930